Ferris State vs Lake Erie (Photos by Scott Whitney & Ben Amato)