Ferris State vs Illinois Tech (Photos by Ben Amato)