Ferris State vs Thomas More (Photos by Ben Amato & Sandy Gholston)